چهارشنبه 21 خرداد 1399
ن : جهانگیر طالبی

مدارک مورد نیاز ثبت کمپانی نسبی

قوانین مرتبط با رئیس کمپانی نسبی عیناَ مشابه به کمپانی تضامنی است . بدین ترتیب در کمپانی نسبی دستکم یک رئیس به گزینش شرکا و از میان شرکا یا این که بیرون از شرکا گزینش می شود و مسئولیت حقوقی رئیس علیه کمپانی همچون مسئولیت نماینده قانونی است .

برای تشکیل کمپانی نسبی بایستی اساسنامه و شرکتنامه تهیه و تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و در صورتیکه غیر نقدی باشد چک و تحویل شود . مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده کمپانی به‌وجود نمی آید . در اساسنامه و شرکتنامه و در شرایطی‌که یکی باشد بعنوان قرارداد کمپانی نسبی قوانین مرتبط با سازمان ی کمپانی و ارتباط ها شرکا گزینش گردد .

طبق مواد 183 , 184 و 185 ضابطه تجارت , موقعیت حساس برای تشکیل یک کمپانی نسبی عبارتند از :

1 - وجود دست‌کم دو سهم دار

2 - پرداخت کل سرمایه ی نقدی و روزنگار و تسلیم سرمایه غیر نقدی ( روزنگار سرمایه غیر نقدی طبق 122 ضابطه می بایست با رضایت همگی شرکا صورت گیرد , لذا انجام آنالیز به وسیله متخصص قانونی دادستانی طبق ضابطه الزامی است )

3 - بایستی در نام کمپانی عبارت ( نسبی ) به همراه اسم یک سهیم قید گردد .

مدارک واجب برای ثبت کمپانی نسبی :

1 ) دو ورژن شرکتنامه ی کامل شدن شده

2 ) دو ورژن تقاضانامه ی کامل شدن شده

3 ) دو ورژن اساسنامه ی کامل شدن شده

4 ) کامل شدن فرم انتخاب اسم به ترتیب حق تقدم

5 ) اصل جواز کار از مراجع ذیربط در مواقعی که ثبت زمینه نیاز به جواز داشته باشد .

6 ) تصویر برابر با اصل مدارک احراز نام‌و‌نشان همه شرکا , مدیران و هیات نظار ( در مواقعی که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشد )

7 ) اصل مدرک عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره , مدیریت ادله

8 ) دو ورژن صورتجلسه ی مجمع همگانی موسسین

9 ) دو ورژن صورتجلسه ی هیات مدیره

10 ) اصل وکالتنامه ی نماینده دادگستری در‌صورتی‌که که ثبت کمپانی به وسیله نماینده قانونی صورت بپذیرد .

ثبت کمپانی تحت عنوان مبادرت پایانی در تاسیس کمپانی به شمار میرود . با اعتنا به ماده ی 95 ضابطه تجارت که ثبت همگی ی موسسات تجاری را الزامی می داند , ثبت کمپانی تکمیل کننده ی کلیه ی حالت تشکیل و از جمله حالت شکلی است .

بعد از ثبت کمپانی مبادرت بعدی , اطلاع رسانی شرکتنامه در مجله ی قانونی و خبر نامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197:: برچسب‌ها: مدارک مورد نیاز ثبت کمپانی نسبی ,